Anne Grini

Nærvær og ro i læring og utdanning – mindfulness i skole og barnehage

Kan mindfulness brukes i utdanningsfeltet?

Erfaringer fra 3 studentkull på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet

Bakgrunn og målsetning

Læreryrket er givende og innehar mange muligheter til å utvikle seg selv, men det er også forbundet med stor arbeidsbelastning, mye stress og fare for å bli utbrent. Lærerutdanningens målsetning er å gi lærerstudentene et solid grunnlag for lærerrollen og for den enkeltes students profesjonsutvikling. I Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.- 7. trinn og 5.-10. trinn,presiseres det at «Grunnskolelærerutdanningene skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke». I presentasjonen ønsker vi å rette oppmerksomheten mot et pågående FoU-prosjekt ved UiT Norges arktiske universitet hvor målsetningen er å utvikle og utprøve et undervisningsopplegg som benytter øvelser i mindfulness for å gi lærerstudenter kunnskaper og erfaringer med hvordan de i større grad kan lære seg å respondere, framfor å reagere på stress i lærerrollen.

Undervisningsopplegget er utviklet og prøvd ut i faget profesjonsfag (som i den nasjonale grunnskolelærerutdanningen heter «Pedagogikk og elevkunnskap») i tilknytning til temaet lærerrollen i emnet LRU-1010 Fra plan til praksis: didaktisk arbeid i 1.-7. trinn, 30 sp). Dette emnet er obligatorisk og det første emnet studentene tar i masterprogrammet 1-7. trinn. Undervisningsopplegget har et omfang på 8 timers varighet og er blitt gjennomført over to dager (4 timers varighet pr. økt). Innholdsmessig består undervisningopplegget av en teoretisk og en praktisk del som flettes i hverandre. Hovedtyngden er imidlertid på den praktiske delen der studentene får egne erfaringer med øvelser i oppmerksomt nærvær. Øvelsene er sansebaserte og kroppsorienterte, men har også fokus på hvordan mentale prosesser og følelser påvirker oss. I tillegg til øvelsene består undervisningsopplegget av en teoretisk del som gir studentene forståelse av hva som ligger i mindfulnessbegrepet og stressmestring, hvordan stress påvirker oss og hvordan en kan gi seg selv best mulig forutsetning til håndtere tiden som student og senere stå i læreryrket. I tillegg får studentene oppdatert kunnskap om forskning på mindfulness og dens effekter. Undervisningen veksler mellom praktiske øvelser, forelesninger, diskusjoner to og to, i grupper og plenum. Ved første intervensjon får studentene utlevert arbeidshefter i oppmerksomt nærvær og lydfiler. Fram til neste intervensjon oppfordres studentene til å praktisere mindfulness, når vi da møtes igjen gjør studentene øvelser med hverandre og gir hverandre tilbakemelding på opplevelser og refleksjoner rundt dette. Hvis studentene velger og ta med seg øvelsene til sine elever i praksisperioden må de selv anvende øvelsene regelmessig for å ha god kjennskap til hvordan de virker.

Materiale og metode

Det empiriske materialet i studien er samlet inn via åpent, kvalitativt spørreskjema, og er blitt samlet inn på tre tidspunkt. Første gang vår:2014, (totalt 31 studenter), andre gang: vår 2015 (totalt 25 studenter) og tredje gang: vår 2016 (totalt 18 studenter). Til sammen har 74 lærerstudenter svart på spørreundersøkelsen.

Studentens svar fra spørreskjemaet er blitt analysert ved repetert gjennomlesning og videre sammenligning av de ulike besvarelsene. På denne måten er studentenes ulike meninger og opplevelser av undervisningsopplegget belyst.

Resultater

Resultater fra undersøkelsen viser at studentene opplevde øvelsene i mindfulness som nedstressende og energigivende. De beskrev øvelsene som behagelig og avslappende. De mente øvelsene gav dem bedre fokus, bedre humør, bedre konsentrasjon og mer våkenhet. På spørsmål om studentene så noen spesielle utfordringer i forbindelse med å bruke mindfulness i skolen, svarte noen at tid kunne være en utfordring, skeptiske foreldre eller urolige elever. Studentene mener også at mindfulness er et relevant tema i profesjonsutdanningen både som et verktøy til å redusere stress i studietiden og som et verktøy til å skape ro og balanse blant elevene når de selv skal ut i læreryrke.

Med erfaringer fra 3 kull på lærerutdanningen i Tromsø mener vi at det er grunnlag for videre undersøkelse av hvordan mindfulness eller oppmerksomt nærvær kan brukes til stressreduksjon i studietiden og som et mulig verktøy til mer ro og nærvær i klasserommet når studentene selv blir lærere.

Anne Grini, instruktør i Mindfulness-Basert Stressreduksjon ved Institutt for Mindfulness Approaches, IMA, Tyskland. Cand. Polit. med hovedfag i sosialantropologi ved UiT Norges arktiske universitet.
Kristin Bjørndal, førsteamanuensis i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet.